Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bylinneprodukty.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bylinneprodukty.sk je MIFIX, s. r. o.

059 91 Veľký Slavkov 293

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov zo dňa 28.02.2002
Oddiel: Sro, Vložka číslo 13391/P
Spoločnosť je platcom DPH.

Bankové spojenie: 
SLSP
Číslo účtu: IBAN: SK94 0900 0000 0051 4789 2974
BIC: GIBASKBX

IČO: 36478636
DIČ: 2021633636
IČ DPH: SK 2021633636

Orgán dohľadu:
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.bylinneprodukty.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Ako objednať tovar

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.bylinneprodukty.sk Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko KÚPIŤ pri konkrétnom produkte. Na nasledujúcej stránke – obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, meniť množstvo – počet kusov, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

V objednávke je potrebné vyplniť:
– meno a priezvisko,
– ulicu a popisné číslo,
– mesto,
– PSČ,
– telefónne číslo,
– e-mail,
– spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).

V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Po prijatí objednávky bude doručená potvrdzujúca emailová správa na uvedenú emailovú adresu v objednávke.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.bylinneprodukty.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. objednaný tovar prevziať od kuriérskej služby DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. po oznámení o uložení zásielky do 3 kalendárnych dní,
2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérskou službou DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. do 7 dní od potvrdenia objednávky.  V prípade, že vybraný tovar sa aktuálne nenachádza na sklade, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká alebo objednávku stornuje. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru do 70,00 € predávajúci účtuje prepravné náklady + balné vo výške:

  • 5,00 EUR pri zaslaní kuriérskou službou DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na dobierku.

(platí iba pre územie SR).

Za doručenie objednaného tovaru nad 70,00 € je poštovné a balné zadarmo.

(platí iba pre územie SR).

Pri preberaní zásielky (balíka), žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: mifixsro@gmail.com. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

7. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku.

Pri platbe bankovým prevodom bude služba realizovaná až po prijatí platby.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.bylinneprodukty.sk Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

9. Reklamácia

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

MIFIX, s. r. o. , 059 91 Veľký Slavkov 293 – poskytovateľ služieb na portáli www.bylinneprodukty.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach.

K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.bylinneprodukty.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: Meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 5 rokov.

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platné od 23.5.2018

www.bylinneprodukty.sk

 

 

DOPRAVA ZDARMA OD 70 €         delivery-van